RECURSOS DE PACIENTE ACTIVO

RECURSOS DE PACIENT ACTIU/VA

Publicador de continguts

El Programa Paciente Activo Asturias (PACAS), forma part de la "Escuela de Pacientes" d'Astúries, conjuntament amb les "Escuelas Municipales de Salud". Un objectiu principal és l'abandonament del rol passiu del pacient, per convertir-se en una persona amb capacitat d'autocura i d'autogestió del seu procés de malaltia. Un pacient actiu, un pacient expert amb participació a la presa de decisions i una major responsabilitat amb la seva salut.

El Programa Pacient Expert Catalunya® té com a objectiu final potenciar l’autocura, la corresponsabilitat i l’autonomia de les persones que tenen una malaltia crònica. És una iniciativa multidisciplinària basada en la col·laboració entre pacients i professionals sanitaris i en el treball d’equip. En el Programa Pacient Expert Catalunya® qui pren el protagonisme és el pacient expert, que transmet coneixements i comparteix experiències amb altres persones que pateixen el mateix problema de salut.

En la Escuela de Salud de la Rioja trobam la “Escuela de pacientes”, que és una iniciativa impulsada per la "Consejería de Salud" de La Rioja i neix amb l'objectiu de desenvolupar un pla especial per a l'atenció del pacient crònic, que permeti millorar la seva salut i el benestar global del pacient i les persones que en tenen cura, a totes les esferes de la vida. Les escoles de pacients, neixen amb l'esperit de ser els fòrums on els protagonistes són les persones amb malalties cròniques i a la vegada són, juntament amb els professionals, plataformes de participació per anar avançant en la cura de la seva salut i la millora de la seva qualitat de vida.

La Red de Escuelas de SALUD PARA LA CIUDADANIA, neix com a una proposta del Ministeri de Sanitat amb la finalitat d'aportar als pacients, persones que els cuiden i familiars dels pacients una font d'informació i eines de formació, a partir del compromís de posar a la seva disposició les millors evidències disponibles.

A la web d'AP Mallorca, dins l'apartat de Ciutadania es recull informació del programa: fullets, subcomissions que el constitueixen, galeria d'imatges, etc.

És un programa de suport a les persones que viuen amb alguna malaltia crònica, per a ajudar-los a adquirir una major autonomia en l’atenció de la seua salut. Es desenvolupa a través de tallers on es facilita l'intercanvi de coneixements entre persones que comparteixen l'experiència d'alguna malaltia crònica, amb la finalitat de millorar la seua qualitat de vida.

Programa de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balear on es descriu en què consisteix la formació entre iguals i com dur-la a terme a centres de salut, hospitals o espais comunitaris.

El programa Paziente Bizia-Paciente Activo és un programa d'educació en autocures per a què persones que pateixen malalties cròniques o són responsables de la seva cura, puguin conèixer la malaltia, així com aquells hàbits o conductes que els faran aconseguir un estat de salut millor. El programa oferta tallers on s'ensenya a entendre la malaltia, a responsabilitzar-se de la salut i a prendre'n decisions adequades.

La "Escuela de Pacientes" és un projecte del Departament de Salut que es troba emmarcat dins de la "Escuela de Salud" per a la ciutadania. Neix per articular i complementar les accions que ja es realitzen des dels centres sanitaris públics i en col·laboració amb les associacions de pacients.

La "Escuela Madrileña de Salud" és un espai de participació ciutadana que té l'objectiu de promoure l'adopció d'hàbits i estils de vida saludables i fomentar la corresponsabilitat de les persones en la cura de la salut. Facilita l'intercanvi de coneixements i experiències i ofereix als pacients i les seves associacions, a les persones cuidadores, als professionals sanitaris i a la població en general, informació de qualitat i formació presencial i en línia relacionada amb la salut.

La seva missió és proveir d'informació, coneixements i habilitats en processos de salut i de malaltia a pacients, cuidadors i ciutadans, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida i potenciar la seva participació segura en les decisions sobre els seus processos, així com facilitar el coneixement del funcionament dels serveis sanitaris per contribuir a un ús eficient d'ells, per a la qual cosa compta amb una xarxa de professionals i formadors experts.

La "Escuela de Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha" és un programa de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, amb l'objecte de fomentar l'autocura i la capacitació de pacients i les persones que en tenen cura. Es compon d'un espai i un temps en el qual es comparteix informació i experiències entre pacients, familiars, persones que tenen cura, associacions i professionals, respecte a les malalties cròniques.

La "Escuela de Salud" de la Regió de Múrcia té com a funció primordial oferir un coneixement rigurós i fiable perque les persones coneguin millor els aspectes relacionats amb la salut i la malaltia, i millorin la seva capacitat per prendre bones decisions, tenir cura i gadir del benestar més gran possible, tant si es troben sans com si pateixen alguna malaltia.

La "Escuela de Salud" és una iniciativa del Departament de Sanitat del Govern d'Aragó que té com a comesa la informació, formació de pacients, les persones que tenen cura i familiars, per millorar el coneixement sobre la malaltia, la implicació en les cures i la participació en la presa de decisions en els aspectes relacionats amb la seva salut-malaltia potenciant l'autonomia del pacient.

La missió de la "Escuela de Pacientes de Canarias" és ensenyar habilitats i crear espais per a l'intercanvi d'informació i experiències, afavorint la formació entre iguals, per a què persones amb problemes de salut crònics i persones que tenen cura dels altres adquireixin un rol actiu en la cura de la seva salut i es capacitin per a millorar el maneig de la seva malaltia, la seva qualitat de vida i la seva relació amb els professionals sanitaris.

Formen part de la "Escuela de Pacientes" totes les persones que feim possible el seu funcionament: pacients, persones cuidadores, familiars, associacions i ciutadania en general que participa en les seves activitats formatives per aprendre i ensenyar les millors maneres de tenir cura i tenir cura d'un mateix.

La "Escuela de Cuidados y Salud" d'Extremadura neix per donar resposta, per una banda, a les necessitats de pacients i persones cuidadores que mitjançant l'entrenament i adquisició d'habilitats puguin afrontar eficaçment el seu procés de malaltia i fer un eficient ús dels recursos sanitaris disponibles; i, per altra banda, a la ciutadania en general perquè s'involucri en la seva autocura i formi part activa, dins el seu àmbit d'influència, en la sostenibilitat del sistema sanitari.

La "Escuela Cántabra de Salud" és una iniciativa de la "Consejería de Sanidad", desenvolupada a través de la Fundació Marqués de Valdecilla i que es desplega en tres àmbits educatius: l'Escola de Pacients, l'Escola de Salut per a la Ciutadania i la Xarxa d'Escoles Promotores de Salut.

Espai de participació que, a través d'informació objectiva i veraç, s'orienta a promoure estils de vida saludables, prevenir la malaltia i donar suport als pacients amb malalties cròniques en la cura de la seva salut.

Publicador de continguts

Associació que va néixer l’any 2000 de la necessitat d’agrupar a Menorca les dones afectades de càncer de mama. Té com a finalitat ajudar-les, per tal de superar els problemes que van més enllà del camp estrictament mèdic, per aconseguir una plena integració a la vida quotidiana.

Organització sense ànim de lucre, constituïda al novembre de l’any 1994. Representa a una gran part del col·lectiu de les persones diagnosticades amb Esclerosi Múltiple.

A aquesta associació treballam units per a educar en salut, donar suport i acompanyar a les persones malaltes i les seves famílies, i finançar projectes d'investigació que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer.

Som un grup de pacients que després d'estar molt de temps sols mentre patíem en silenci malaltia inflamatòria intestinal, ostomia i incontinència anal, decidírem crear l'associació.

Associació sense ànim de lucre que du actuant des de l'any 2011. ASACO està formada per dones afectades per càncer d'ovari i ginecològic i els seus familiars o persones cuidadores, professionals de salut i col·laboradors que estan implicats en els tractaments mèdics i psicològics.

Associació que intenta satisfer les necessitats bàsiques de les persones amb diabetis, així com també dels pares, mares/tutors, familiars i altres persones sensibilitzades per aquesta malaltia.

Associació que es posa en marxa l'any 1996 per potenciar, donar suport als afectats, familiars, amics, professionals o persones interessades en tot el que estigui relacionat amb la fibromiàlgia i també per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia.

Organització privada que neix l'any 2010. Avui, Un Lazo en Movimiento és una realitat que dona suport a projectes d'investigació científica, atén directament les dones en els seus tallers de grups de suport psicològic a Mallorca i dona suport emocional en línia a multitud de dones que estan passant un moment difícil a causa de la malaltia.

Associació de persones que tenen en comú el fet de cuidar d'algú en situació de dependència, una dedicació molt exigent que condiciona la vida personal, familiar i social.

Aquesta associació es va constituir l'any 1994 amb el doble objectiu de donar a conèixer les malalties reumàtiques a tota la població i assessorar les persones afectades per una malaltia reumàtica perquè rebin el tractament adequat i disposin d'una bona qualitat de vida.

Aquesta delegació es crea amb la intenció de fer que l'artritis sigui una malaltia reconeguble i coneguda tant per els propis afectats i els seus familiars com pels professionals de la salut, per l'opinió pública i per les diverses administracions.

La nostra finalitat és oferir suport per tal de superar els problemes que van més enllà del camp estrictament mèdic i aconseguir una plena integració a la vida quotidiana.

L'Associació de Pacients amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica, està formada per pacients amb MPOC, familiars de pacients, persones cuidadores, personal sanitari que tracti o hagi tractat aquesta malaltia (metges, infermers, fisioterapeutes, etc.), i persones que hi tenen una relació directa.

Neix a Mallorca l'any 2017 per donar suport, visibilitat i avançar en la investigació i millora dels tractaments per a les persones amb amb aquestes malalties.

ALCER treballa pel benestar de tots els malalts renals i els seus familiars. A més, oferim tota la informació, suport i serveis al nostre abast per a totes aquestes persones.

ONG constituïda al 1994 per a prevenir les malalties renals i millorar la qualitat de vida dels afectats per Malaltia Renal Crònica (MRC)

Associació per sensibilitzar i visibilitzar les persones afectades per aquesta malaltia i també les repercusions sobre els seus familiars. Entre les seves activitats oferten sessions de relaxació i d'altres.

ADAAIB neix al 2003 amb només 16 socis i avui en dia compta amb voltant de 640 socis, la gran majoria han estat beneficiaris d'ADAAIB i que ajuden a l'associació tant amb la seva aportació econòmica com amb el seu suport als nous pacients i difusió de la tasca de l'associació.

Organització sense ànim de lucre i d'àmbit autonòmic que centra els seus esforços en donar a conèixer les IDPs (Immunodeficiències Primàries) per a afavorir el seu coneixement a la societat i en especial a la comunitat de les Illes Balears, la investigació, la cura, l'ajuda als pacients i als seus familiars.